Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

PLOT TRADE DOO

Привредно друштво за пројектовање, трговину и услуге PLOT TRADE DOO BEOGRAD

(Број приступнице: 177/2024)
Адреса: Шајкашка бр.15
Место: Београд (Палилула)
Матични број: 6439268
ПИБ: 101821575
Број РГЗ лиценце: 03 0540 13
Власник: Миладиновић Јелена
Мобилни: +38163/203-226
Е-маил: plottrade@yahoo.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији
Основана 1992. године. Пружа све геодетске услуге из области државног премера и катастра и инжењерске геодезије.