Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOPOLIS

GEOPOLIS

(Број приступнице: 31/2008)
Адреса: Цара Душана бр. 27, стан 3
Место: Зрењанин
Матични број: 20427825
ПИБ: 105634773
Број РГЗ лиценце:
Власник: Секулић Марко
Мобилни: 069/22-80-275
Е-маил: geopolis@ptt.rs
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: https://www.geopoliszr.rs
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији