Позовите: [+381] (69) 17 67 577 | Е-маил: office@geoudruzenje.org.rs

GEOMAP

BIRO ZA GEODETSKO TEHNIČKE POSLOVE GEOMAP REBRONJA MEVLUDIN PR SJENICA

(Број приступнице: 84/2023)
Адреса: Милорада Јовановића бб
Место: Сјеница
Матични број: 55525803
ПИБ: 100944657
Број РГЗ лиценце:
Власник: Реброња Мевлудин
Мобилни: 063/467-802
Е-маил: meco_reb@live.com
Линк РГЗ лиценце: Линк лиценце
WEB адреса: -
Списак лиценци за рад
1. Израда техничке документације и стручни надзор над извођењем геодетских радова за које је предвиђена израда главног пројекта
3. Извођење геодетских радова у одржавању катастра непокретности и одржавању катастра водова
4. Израда геодетских подлога у инжењерско-техничким областима за које се не израђује главни пројекат
5. Израда пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
6. Реализација пројеката геодетског обележавања у области урбанистичког планирања
Подаци о организацији